Tudnivalók

Személyszállítás hasznos infó

Jogszabály 561/2009/EK

Vezetési idő:

A megszakítás nélküli vezetési idő 4 és fél óra. Ezt követően meg kell szakítani a vezetési időt. A megszakítás időtartama minimum 45 perc.

A napi vezetési idő legfeljebb 9 óra, amely hetente kétszer 10 órára növelhető.

A heti vezetési idő az 56 órát, két egymást követő hét során 90 órát nem haladhatja meg.

A fenti előírások betartása KÖTELEZŐ!

Pihenőidő:

A napi pihenő idő legalább 11 óra. Ez az időtartam hetente 3 alkalommal – a hétvégi pótlás mellett – 9 órára csökkenthető.

A heti pihenő idő megszakítás nélkül 45 óra – de minimum 24 óra.

Munkaidő:

A napi össz munkaidő legfeljebb 13 óra lehet.

Amennyiben a program nem teszi lehetővé a fenti szabályok betartását, úgy 2 gépkocsivezető részvétele szükséges.

Belföldi út esetén az ÁFA mértéke 27%.

Nemzetközi út esetén az ÁFA mértéke 0%.

A gépkocsivezető(k) ellátási- és szállási költsége, az úthasználati díjak (autópályadíj, útadó, kompdíj…stb.) és a parkolási díjak a megrendelőt terhelik illetve egyéb megállapodás esetén ez változhat.

 

Autóbérlés infó

A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a forgalmi engedélyt és az indító kulcsot mindig magánál tartja. Amennyiben a gépkocsit eltulajdonítják a Bérlőnek kötelessége bemutatni a forgalmi engedélyt és az indító kulcsot, ellenkező esetben Bérlő a gépkocsi teljes értékével terhelhető amennyiben na biztosító megtagadja a kár kifizetését. A jármű bármely kulcsának elvesztése esetén – melyet szintén köteles bejelenteni a bérbeadónak-a jármű teljes zárkészletét ki kell cseréltetni, melynek költsége a bérlőt terheli.
Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

A gépkocsit kifejezetten tilos:

  • másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,
  • üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,
  • autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,
  • másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe,
  • hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,
  • alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
  • A gépkocsiban tilos a dohányzás és a kisállat- szállítás,ebből eredendő kárt köteles a Bérlő megtéríteni (tisztítás, kárpitcsere stb .)

A Bérlő a járművön semmiféle javítást, illetve változtatást nem végezhet,illetve végeztethet,kivéve defekt javítás,előírt kenőanyag és hűtőfolyadék utántöltés.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni.

Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.

A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.

A bérlő tudomásul veszi, elfogadja, hogy bármely a járművel kapcsolatos káresemény önrésze és egyéb költsége a bérlőt terheli. CASCO biztosítási eseménynél a Bérlő az önrészt és a biztosító által nem térített költségeket köteles kifizetni a Bérbeadónak.

A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.

Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 5.000,-Ft + áFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.

A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik.

 

Áruszállítás hasznos infó